کاهش هزینه

تعرفه سامانه های مرکز تماس مصرفی تغییر یافت

به اطلاع می رساند طی درخواستهای مکرر جهت افزایش رضایت متقاضیان محترم، تعرفه سامانه های مرکز تماس مصرفی بروز رسانی گردید. طی این تغییرات، هزینه راه اندازی اولیه در پلنهای…
فهرست