پشتیبانی خط تلفن اینترنتی

پشتیبانی خطوط تلفن اینترنتی سایر اپراتورها
از طریق این خدمت، خطوط تلفن اینترنتی (NGN) سایر اپراتورها توسط این مرکز پشتیبانی می شود.

در صورت سفارش این خدمت بدون سامانه مرکز تماس، امکان اتصال با تعداد یک دستگاه تلفن بصورت مستقیم به خط تلفن خود را خواهید داشت. (استفاده همزمان با چند دستگاه تلفن امکانپذیر نمی باشد)


شروع قیمت از 20.000 تومان ماهانه
سفارش دهید