امور همکاری و نمایندگی

دفتر سیار اول جهت توسعه بازار در ارائه خدمات خود از سراسر نقاط کشور، همکار فعال می پذیرد.

با توجه به اینکه سیاست اپراتورهای مختلف در نحوه همکاری با متقاضیان متفاوت است، پس از طی فرایند تحلیل و مطالعات، شرایط همکاری در فروش متناسب با سطوح مختلف به شرح ذیل مصوب شده است.

لذا متقاضیان محترم، پس از مطالعه شرایط، فرم درخواست در ذیل صفحه را تکمیل نمایند.

فهرست