پرسشنامه نیازسنجی

کاربر عزیز، دقت در تکمیل این پرسشنامه جهت نیازسنجی صحیح شما ضروری است. با توجه به اینکه انتخاب هر پاسخ، در تعیین دقیق سرویس پیشنهادی موثر است، لذا مستدعی است جهت پیشگیری از خطا در سرویس و هزینه، گزینه ها را با دقت لازم انتخاب نمایید.

 

فهرست