تغییر واحد پولی سامانه ها از ريال به تومان

اخبار

به اطلاع مشترکین سرویسهای مرکز تماس پایه و استاندارد (امکاناتی و پایه) و همچنین مشترکین خطوط تلفن استیجاری می رساند، واحد پولی محاسبات در سرویسهای فوق در تاریخ 99/11/19 از “ريال” به “تومان” تغییر نموده است.

فهرست